Πλειστηριασμοί: Οι αλλαγές στην εμπορική αξία των ακινήτων

0
254
Πλειστηριασμοί: Οι αλλαγές στην εμπορική αξία των ακινήτων

Μέχρι στιγμής, οι πλειστηριασμοί γίνονταν με βάση την αντικειμενική αξία των ακινήτων. Ωστόσο, από την πρώτη Ιουνίου 2016 αυτό αλλάζει και οι πλειστηριασμοί των ακινήτων θα γίνονται με βάση την εμπορική τους αξία.

Πιο συγκεκριμένα, το προεδρικό διάταγμα 59/2016(ΦΕΚ Α’95/27-05-2016) ορίζει ότι ο αρμόδιος για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου είναι ο δικαστικός επιμελητής. Ο τελευταίος, για τον σκοπό αυτό, πρέπει να προσλάβει κατά την κρίση του έναν πιστοποιημένο εκτιμητή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ο οποίος ανήκει στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Ο εκτιμητής αυτός, αφού προσληφθεί, οφείλει να συντάξει το έγγραφο εκτίμησής του και να το παραδώσει στο δικαστικό επιμελητή εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί. Η σύνταξη του εν λόγω εγγράφου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, και ο εκτιμητής θα πρέπει να δεσμευτεί για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (αριθμός απόφασης: 19928/292/10-5-2013)

Η αμοιβή του πιστοποιημένου εκτιμητή καθορίζεται ελεύθερα εκ των προτέρων, μετά την έγγραφη συμφωνία για την ανάθεση της εκτίμησης. Την αμοιβή υποχρεούται να καταβάλλει ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση, και τελικά το ποσό αυτό βαρύνει εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.